پول ارز اعتبارات اسنادی
 
سیرتحول نظامهای پولی بین المللی:

مرحله اول ۱۸۸۰-۱۹۱۴نظام پولی برپایه طلا بود:نرخ ارزثابت - ذخیره ارزی طلا- وسیله پرداخت طلابود.

تمام پولها را به مقداری طلا تعریف می کردندمثلا یکریال برابرچقدرطلا می شود.نرخ ارزها همیشه ثابت می ماندوورودوخروج طلا آزاد بود.

مرحله دوم ۱۹۱۴-۱۹۱۸مصادف با جنگ جهانی اول

بعدازجنگ جهانی اول پشتوانه طلا بود.

مرحله سوم ۱۹۱۸-۱۹۳۹نظام پولی برپایه طلا-ارز،همراه با اختلافات شدید درمقاطعی وانجام اقدامات تبعیض آمیزدرپرداختهای بین المللی.

درسال ۱۹۴۴کنفرانس برتون وودز درایالت نیوهمپشایرآمریکا تحت هدایت سازمان ملل متحد بانک جهانی وصندوق بین المللی پول بوجودآمد.

مرحله چهارم ۱۹۳۹-۱۹۴۵مصادف با جنگ جهانی دوم :اعمال نرخهای ارزتبعیض آمیز،پوندانگلیس سلطه داشت.

مرحله پنجم ۱۹۴۵-۱۹۷۰نظام پولی برتون وودز(پیدایش صندوق بین المللی پول)،نرخ ارزثابت،پشتوانه وذخیره ارزی دلار+طلا ،پرداختها با دلار+طلا یا ارز+طلا.

مرحله ششم : ازسال ۱۹۷۰تاکنون.

درسال ۱۹۷۰سیستم برتون وودز شکست خورد نیکسون اعلام کردکه رابطه دلاربا طلا را قبول نمی کنیم وتعهدی به خریدوفروش طلا نداریم.

درسال ۱۹۷۱اعضای صندوق بین المللی پول درواشنگتن جلسه تشکیل دادند(بخاطرشکست سیستم برتون وودز)نرخ ثابت ها ازبین رفت هرج ومرج شد کمیته حقیقت یاب یا کمیته ۲۰مشغول بکارشدند تا بحال به نتیجه ای نرسیده اند - اسرائیل هم دنیا را مشغول کرده است .

درسال ۱۹۷۸ اساسنامه صندوق اصلاح شد طلا نقش پولی درپرداختهای بین المللی نداردسیستم پولی بین المللی می تواند ترکیبی ازارزهای دیگر باشد اس دی آر:واحد پولی صندوق بین المللی پول .

دخالت ایالات متحده آمریکا دراواخرجنگ دوم وبمباران شیمیایی هیروشیماوناکازاکی منجربه تسلط آمریکا بردنیا گردید وبموازات آن سلطه دلارآمریکا.

مرحله ششم ازسال ۱۹۷۰تاکنون

 

  نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 12:45  توسط ناصرخلیل زاد  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM